Zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mając na względzie złożoność i wyjątkowość procesu uczenia się języka obcego, staramy się zapewnić naszym klientom jakość pracy podczas tych zajęć, która praktycznie jest nie do osiągnięcia w warunkach nauki i nauczania w dużych liczebnie grupach (przekraczających 10 osób). Staramy się także, ażeby wspomniana praca była nowoczesna na miarę XXI wieku i jak najlepiej utrwalona. Z tego powodu, oprócz tradycyjnego wykorzystywania podręczników, dostępnych arkuszy egzaminacyjnych i zestawów do części ustnej egzaminu, uczestnicy naszych zajęć korzystają z narzędzi komputerowych umożliwiających naukę redagowania trudniejszych wypowiedzi pisemnych oraz stosowania różnych struktur leksykalno-gramatycznych metodą porównawczą, opartą na tłumaczeniu na język angielski zdań w języku polskim (komponentów wypowiedzi pisemnych), przy jednoczesnej archiwizacji wykonywanych tłumaczeń w dwujęzycznej bazie danych (tzw. pamięci tłumaczeniowej), co pozwala na łatwe wyszukiwanie zgromadzonych środków językowych w celu ich ponownego zastosowania. Ćwiczenia w pisaniu obejmują przy tym tworzenie własnego glosariusza w odrębnej bazie danych, zintegrowanej z programem przeznaczonym do tłumaczenia, oraz posługiwanie się uprzednio opracowanymi glosariuszami na podstawie słowników, podręczników szkolnych, książek i korpusów językowych. Do obsługi zgromadzonych środków językowych uczestnicy zajęć otrzymują bezpłatne oprogramowanie, pozwalające na samodzielną pracę z tymi danymi w domu. Dodatkowo uczestnicy mają zapewnione stałe wsparcie ze strony nauczyciela za pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle oraz platformy kontaktowej E-LANGSTAR SUPPORT CENTER.

zajęcia przygotowawcze do matury