Nauczanie zindywidualizowane

polandOsoba decydująca się uczęszczać na zindywidualizowane lekcje języka angielskiego mogła uznać, że nauczanie grupowe nie spełnia jej oczekiwań albo może mieć ograniczony czas na opanowanie danej partii materiału bądź chcieć, ażeby lektor poświęcił jej potrzebom maksimum uwagi.

Zindywidualizowane nauczanie języka angielskiego może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla osób mających jasno sprecyzowane cele uczenia się tego języka. Należy pamiętać, iż dla wielu osób presja czasu wymusza konkretne potrzeby i w takich sytuacjach nauka w grupach językowych nie jest zalecana. Zindywidualizowane lekcje pozwalają lektorowi skupić się na priorytetach ucznia, np. na wyjaśnieniu wybranych zagadnień językowych lub doskonaleniu konkretnych umiejętności bez konieczności uwzględniania potrzeb innych osób, jak to ma miejsce w nauczaniu grupowym.

Bez względu na cel uczenia się języka angielskiego, zindywidualizowane lekcje zapewniają wyłączność uwagi lektora, który prowadzi nauczanie dedykowane dla konkretnej osoby. Dobór metod w nauczaniu zindywidualizowanym, prowadzonym przez Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych „LANGSTAR”, wynika z bieżących potrzeb naszych uczniów oraz oceny tych potrzeb dokonywanej przez lektora.

uk

A person arriving at a decision to attend the individualised lessons may have found that group learning does not meet their expectations or may have a limited amount of time to deal with a particular part of the language material as well as may wish to have maximum attention devoted to their needs by the educator.

The individualised teaching of English may be the optimal solution for persons whose language learning goals are clearly defined. It must be remembered that time pressure creates specific needs for many learners and in such situations learning in language groups is not recommended. The individualised lessons allow the educator to focus on the learner’s priorities, e.g. explain selected language issues or improve particular skills without having to pay attention to the needs of other learners, as is the case in group teaching.

Irrespective of the learner’s goals in studying English, the individualised lessons ensure undivided attention of the educator providing teaching to each individual learner. The selection of methods for the individualised teaching provided by the LANGSTAR Office for Translation and Educational Services results from the current needs of our learners as well as the assessment of these needs made by the educator.