Stawki za tłumaczenia specjalistyczne

polandTabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądów, Prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego.

Stawki za tłumaczenie pisemne określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego stanowią ważny punkt odniesienia dla cen za poświadczone i niepoświadczone tłumaczenie specjalistyczne.

źródło: Biuletyn TEPIS nr 80, Jesień 2013 r.

uk

Table of remuneration rates for the sworn translator’s services provided at the request of the courts, the public prosecutors, the police and the public administration bodies in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 24 January 2005 on the Sworn Translator’s Remuneration.

The remuneration rates for the translation services specified in the Regulation of the Minister of Justice on the Sworn Translator’s Remuneration are an important point of reference for the prices calculated with regard to the certified and non-certified specialist translation.

source: Bulletin of TEPIS No 80, Autumn 2013

Usługa tłumaczeniowa
Type of Translation Service
Stawki
Remuneration rates
% stawki
% of the rate
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski z języka angielskiego.
For the translation of 1125 characters of text from Polish to English.
23,00 zł
PLN 23.00
100%
Za sporządzenie tłumaczenia na wniosek zlecającego w dniu zlecenia oraz w trybie przyspieszonym.
For the provision of translation service on the same day or in an accelerated procedure on request.
46,00 zł
PLN 46.00
200%
Za tłumaczenie tekstów:
For the translation of:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  texts having specialist phraseology or terminology,
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzanych pismem technicznym,
  handwritten texts or forms filled out with handwritten information except for texts written in technical lettering,
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym.
  texts difficult to read due to the degree of destruction or damage as well as texts on poor quality copies resulting from the applied copying technique.
28,75 zł
PLN 28.75
125%
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego na język angielski:
For the translation of 1125 characters of text from English to Polish:
30,07 zł
PLN 30.07
100%
Za sporządzone tłumaczenia na wniosek zlecającego w dniu zlecenia oraz w trybie przyspieszonym.
For the provision of translation service on the same day or in an accelerated procedure on request.
60,14 zł
PLN 60.14
200%
za tłumaczenie tekstów:
For the translation of:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  texts having specialist phraseology or terminology,
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzanych pismem technicznym
  handwritten texts or forms filled out with handwritten information except for texts written in technical lettering,
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym
  texts difficult to read due to the degree of destruction or damage as well as texts on poor quality copies resulting from the applied copying technique.
37,59 zł
PLN 37.59
125%