Poziomy biegłości językowej – ESOKJ

Poziomy biegłości językowej
wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Common European Framework of Reference for Languages

Poziom podstawowy / Basic user

Poziom A1 odpowiadający egzaminom:
Egzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym (A1/A2)
– Cambridge Young Learners English Tests (YLE Movers)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

uk

A person using a foreign language at this level of proficiency understands and can apply colloquial expressions as well as produce very simple utterances with regard to the basic needs arising from everyday life; can formulate questions on private life matters, for example about their place of residence, people they know and things they possess as well as respond to such type of questions; can introduce themselves and others; can conduct a simple conversation provided that the interlocutor speaks slowly and clearly and is willing to give assistance therefor.

Poziom A2 odpowiadający egzaminom:

Egzamin gimnazjalny na poziomie rozszerzonym (A2+/B1)
– Cambridge Key English Test (KET) / Cambridge Young Learners Tests (YLE Flyers)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także porusza sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

ukA person using a foreign language at this level of proficiency understands utterances and frequently used expressions in the scope of everyday life matters (these are for example issues related to basic personal and family matters, shopping, local environment and setting, or work); can communicate in simple, everyday life situations, requiring a direct exchange of information on familiar and common topics; can easily explain their origin and background, and the environment and setting within which they live as well as talk about matters arising from the most important needs in everyday life.

Poziom samodzielności / Independent user

Poziom B1 odpowiadający egzaminom:
Matura na poziomie podstawowym (B1/A2)
– Cambridge Preliminary English Test (PET)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

ukA person using a foreign language at this level of proficiency understands the meaning of the main communication messages conveyed in a clear and natural language discourse on familiar issues and events typical for work, school, free time etc; can tackle the majority of communicative situations which may arise while travelling in a place where the language is used; can produce simple and coherent discourse, both spoken and written, on familiar topics which lie within the scope of their interests; can describe experiences, events, hopes, dreams and intentions as well as provide sufficient grounds for their opinions and plans.

Poziom B2 odpowiadający egzaminom:
Matura na poziomie rozszerzonym
– Cambridge First Certificate in English (FCE)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalna rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

ukA person using a foreign language at this level of proficiency understands the meaning of the main communication messages in complex texts having factual or abstract content as well as understands discussion with the use of specialized metalanguage thereon; can communicate fluently and spontaneously enough to be able to engage in conversational interaction with a native speaker of the language without causing uneasiness about the quality of communication; can produce clear and detailed discourse, both spoken and written, on a variety of topics as well as explain their point of view on matters being the object of the discussion, whilst at the same time considering the advantages and disadvantages of different solutions thereto.

Poziom biegłości / Proficient user

Poziom C1 odpowiadający egzaminom:
Matura dla klas dwujęzycznych
– Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

uk

A person using a foreign language at this level of proficiency understands a wide scope of difficult and more extensive texts whilst at the same time seeing the implicit meanings therein, (which the meanings are expressed in an indirect manner); has the ability to speak fluently and spontaneously, constructing appropriate expressions with no greater difficulty; can use the language easily and effectively for social, educational and academic or professional purposes; can produce clear, syntactically correct and detailed discourse, both spoken and written, on complex issues by applying skilfully and correctly the rules of discourse organisation.

Poziom C2 odpowiadający egzaminowi:
– Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

polandOsoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

uk

A person using a foreign language at this level of proficiency can easily understand almost any discourse received; can summarise information deriving from different sources, both written and spoken, and remember and produce coherently the statements and formulations therefrom; can communicate fluently, spontaneously and precisely whilst at the same time differentiating the subtle nuances of meaning in more complex expressions.