Zajęcia przygotowawcze do egzaminów Cambridge FCE i CAE

polandEgzaminy Cambridge FCE (First Certificate in English) i Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) są najbardziej znanymi brytyjskimi egzaminami, przeznaczonymi dla osób spoza Wielkiej Brytanii. Certyfikat FCE jest powszechnie uznawany w handlu, przemyśle oraz przez instytucje edukacyjne w Wielkiej Brytanii i za granicą jako dowód znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Egzamin Cambridge FCE jest przeznaczony dla osób, które posiadły umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 (średnio-zaawansowanym wyższym), opisanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i przyjętym przez Radę Europy.

Egzamin Cambridge CAE jest przeznaczony dla osób, od których wymaga się zaawansowanej znajomości języka angielskiego w pracy lub w celu podjęcia studiów w języku angielskim na wyższych uczelniach. Certyfikat CAE jest powszechnie uznawany w handlu, przemyśle oraz przez większość brytyjskich uniwersytetów jako odpowiadający wymogom rekrutacyjnym. Do egzaminu Cambridge CAE przystępują osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie C1 (zaawansowanym), opisanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i przyjętym przez Radę Europy.

Szkoła Języka Angielskiego LANGSTAR przygotowuje do wspomnianych egzaminów na zajęciach prowadzonych w formie lekcji zindywidualizowanych.

uk

The Cambridge FCE Examination (First Certificate in English) and the Cambridge CAE Examination (Certificate in Advanced English) are the most well-known British examinations intended for persons from outside Great Britain. The First Certificate in English is widely accepted in commerce, industry and by the educational institutions in Great Britain and overseas as evidence for the skills of using the English language for typical, general communication purposes. The Cambridge FCE Examination has been designed for persons who have the ability to use the English language at the B2 (upper intermediate) level described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and adopted by the Council of Europe.

The Cambridge CAE Examination has been designed for persons who are required to use the English language at an advanced level at work or to commence university studies conducted in this language. The Certificate in Advanced English is widely accepted in commerce, industry and by the majority of British universities as corresponding to the enrolment requirements. This exam is taken by persons who use the English language at the C1 (advanced) level described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and adopted by the Council of Europe.

LANGSTAR School of English provides preparation for these examinations which takes the form of individualised lessons.