Lekcje dla dzieci

polandSzkoła Języka Angielskiego LANGSTAR prowadzi lekcje języka angielskiego dla dzieci zgodnie z zasadami podejścia komunikatywnego do nauczania języka obcego, które kładzie nacisk na interakcję jako środek, jak również ostateczny cel uczenia się języka. Oznacza to, że sukces opanowania języka obcego oceniamy według tego, jak dobrze uczniowie rozwinęli swoją kompetencję komunikacyjną. Warto podkreślić, iż w komunikatywnym podejściu do nauczania języka obcego dopuszcza się odpowiednie stosowanie ćwiczeń gramatycznych i rozwijających wymowę w celu zagwarantowania wystarczającej poprawności językowej komunikatu ucznia i zrozumiałości przekazu informacji.

Lekcje języka angielskiego dla najmłodszych są prowadzone przez Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR w sposób pozwalający zwiększać ich zainteresowanie i motywację do nauki tego języka. Zawsze pozwalamy dzieciom wyrażać swoje opinie i zachęcamy je do wypowiadania swoich myśli w języku angielskim. Dzięki małym, 4-osobowym, grupom zapewniamy skuteczną interakcję dla każdego ucznia w grupie. Ponadto motywujemy dzieci, ażeby poprzez różne ćwiczenia w parach lub w grupie przyswajały język od swoich rówieśników. Nasza komunikatywna nauka języka angielskiego ma za zadanie dać dzieciom poczucie pewności siebie, co sprzyja nauce i pozwala rozwijać umiejętności językowe.

uk

LANGSTAR School of English provides lessons in English for children in accordance with the principles of the Communicative Language Teaching Approach which lays emphasis on interaction as both the means and the ultimate goal of foreign language learning. This means that the success of foreign language learning can be assessed in terms of how well the learners have developed their communicative competence. It is worth noting that the communicative approach to language teaching allows for a suitable application of exercises dealing with grammar and pronunciation in order to ensure that the accuracy of the learner’s utterance is sufficient and the message conveyed thereby is comprehensible.

The lessons in English for the youngest are provided by the LANGSTAR School of English in such a manner as to arouse their interest and motivation in foreign language learning. We always allow the children to express their opinions as well as encourage them to voice their thoughts in English. Owing to the small, 4-learner groups, we are in a position to ensure effective interaction with each learner therein. Furthermore, we motivate the children to acquire the language from their peers through different exercises performed in pairs or in a group. Our communicative language teaching is aimed to give the children the feeling of self-confidence, which facilitates their learning and development of language skills.